Zarząd Spółdzielni

Zarząd kieruje Spółdzielnią w zakresie jej bierzącej działalności i zarządzania jej majątkiem. Składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, raz na trzy lata. Zarząd może być wybrany w tym samym składzie ponownie.

Do zakresu zadań Zarządu należą w szczególności:

  • wydawanie decyzji w sprawach członkowskich
  • sporządzanie projektów planów gospodarczo-finansowych i innych planów działalności spółdzielni
  • prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach zatwierdzonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych oraz finansowych,
  • zabezpieczenie majątku Spółdzielni, sporządzanie rocznych zamknięć finansowych oraz przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu i Związkowi,

Zarząd składa sprawozdanie z działalności Spółdzielni Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

Aktualny Skład Zarządu:

  • Aleksandra Tyrluk
  • Krzysztof Płuciennik
  • Tomasz Piotr Woźniak

 

Warunkiem formalnego rozpatrzenia sprawy przez Zarząd jest skierowanie jej do niego w formie pisemnej, papierowo, lub eletronicznie.

Wszelkie zapytania, wnioski i pisma do Zarządu można adresować na adres spółdzielni, lub złożyć u ochrony z dopiskiem „Zarząd”.

Można również wysłać je drogą elektroniczną na adres zarzad@chmielna.pl .