Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni, w którym zasiadają wszyscy spółdzielcy.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

 • wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz wieloletnich i rocznych planów gospodarczo – finansowych,
  uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
  uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wkładów budowlanych,
 • uchwalanie regulaminów przydziału i zamiany mieszkań, porządku domowego i współżycia mieszkańców,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub zbywania, obciążania nieruchomości, zbycia lub nabycia innych środków trwałych w zakresie przekraczającym czynności zwykłego zarządzania, oraz ustalania najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • rozpatrywanie i ocena wyników działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  • rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu, oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
  • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
  • podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Spółdzielni, jej podziału lub likwidacji, zbycia lub nabycia zakładu oraz zbycia nieruchomości,
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, uchwalanie zmian w statucie Spółdzielni,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Zawiązku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania uchwał w tym zakresie.

Tryb pracy

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca. Ponadto, Walne Zgromadzenie może być zwołane na żądanie Rady Nadzorczej lub przynajmniej 1/3, nie mniej jednak niż 20, członków, wyrażone w podpisanym przez nich wniosku. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się odbyć przed upływem 6
tygodni od daty zgłoszenia żądania.