Rada Nadzorcza

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy nadzór i kontrola działalności Spółdzielni.

Zadania i kompetencje

  • badania okresowe, w tym rocznych sprawozdań finansowych pod względem rzetelności i prawidłowości,
  • przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków członków, pod kątem przestrzegania przez Spółdzielnie praw jej członków,
    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg i zażaleń na działalność Zarządu,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w statucie (§ 38 ust. 2),
  • podejmowanie uchwał co do wszelkich czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu oraz reprezentowanie przy tych czynnościach- do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,
  • uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalanie opłat za używanie lokali oraz za korzystanie z innych usług i urządzeń Spółdzielni,
  • przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności – w sprawozdaniach powinny być przedstawione między innymi wyniki i ocena rocznych zamknięć rachunkowych Spółdzielni.

W celu wykonywania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać odpowiednio stan majątku Spółdzielni.

Tryb pracy

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady, a w razie nieobecności przewodniczącego jego zastępca w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Ponadto, przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu, na żądanie 1/3 członków Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły Rady można odnaleźć w sekcji „Pliki do ściągnięcia”.

Aktualny skład i kadencja

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani spośród członków Spółdzielni ma okres 3 lat. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

Aktualna kadencja Rady Nadzorczej:

Aktualny skład Rady został wybrany na Walnym Zgromadzeniu dnia 28 czerwca 2016 r. Zgodnie ze statutem, jego kadencja zakończy się w dniu 28 czerwca 2019 r.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

Imię i NazwiskoFunkcjaTelefonEmail
Cezary GóralskiPrzewodniczący tel. 605 326 082
Krzysztof CzajkowskiV-ce Przewodniczącytel. 608 180 837kczajkow@wp.pl
Jan KaczorowskiSekretarztel. 606 615 873jan.kaczorowski@gmail.com
Henryk CzarneckiCzłonek Radytel. 605 994 294
Marek KorzeniewskiCzłonek Radytel. 512 330 994

Kontakt

Warunkiem formalnego rozpatrzenia sprawy przez Radę jest skierowanie jej do niej w formie pisemnej, papierowo, lub eletronicznie.

Wszelkie zapytania, wnioski i pisma do Rady można adresować na adres spółdzielni, lub złożyć u ochrony z dopiskiem „Rada Nadzorcza”. Można również wysłać je drogą elektroniczną na adres rada.nadzorcza@chmielna.pl .