Uchwała Rady Nadzorczej nr. 1/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2016

Uchwała Rady Nadzorczej nr. 1/2017 z dnia 21 czerwca 2017

Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi SBM za rok 2016.  

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną Rady kontroli bilansu finansowego SBM „Zespół Mieszkaniowy” za rok 2016, oraz po zapoznaniu się i przyjęciu protokołu z tejże kontroli, wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi SBM za rok 2016.  

(Uchwała została przyjęta jednogłośnie)